Gweithio at fod ar y brig

Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom weithio at ennill gwobr QED (Ansawdd mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth) – mae hyn yn sicrhau ein bod yn defnyddio’r arfer gorau ar draws ein trefn lywodraethu, gwasanaethau, mynediad, cynnwys a diwylliant. Rydyn ni’n falch dros ben o fod wedi cyflawni hyn ym mis Ebrill 2019.

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cynnal arolwg tenantiaid – i sicrhau bod safbwyntiau’r tenantiaid yn ddiweddar. Roedden ni’n falch dros ben â’r canlyniadau a ddychwelwyd eleni, yn enwedig gyda boddhad tenantiaid yn 88% - yr uchaf ers sefydlu MVH.

Fe wnaethom osod 303 o gartrefi yn ystod y flwyddyn. Cymerom 44,563 o alwadau a atebwyd mewn 3.29 eiliad ar gyfartaledd.

Fe wnaethom gynnal dros 12,000 o atgyweiriadau

Cwblhawyd 99.9% o atgyweiriadau argyfwng gennym o fewn amser targed - gyda dim ond un atgyweiriad ddim yn cael ei gwblhau o fewn y targed.

O ran atgyweiriadau brys, mae ein perfformiad wedi parhau i wella o flwyddyn i flwyddyn gyda 99.4% o atgyweiriadau brys wedi’u cwblhau ar amser - mae hyn yn uwch na’r targed gennym o 97%.

Cwblhawyd 89.6% o’r gwaith arferol ar amser - mae hyn yn welliant o 86% y llynedd. Mae boddhad tenantiaid ar gyfer atgyweiriadau wedi cynyddu o 97% y llynedd i 99.5% eleni.

Fel o’r 31ain o Mawrth 2019 roedd gennym dystysgrifau nwy ar 99.98% o’n cartrefi. Dychwelodd hyn i 100% ym mis Ebrill

QED award

Gwella gwasanaethau a helpu eraill

Fe wnaethom adolygu’r ffordd y caiff lletyau dros dro eu gosod, sy’n golygu bod eiddo’n cael eu gosod ynghynt (HC to find out what changes these were)

Mabwysiadom yr un drefn gwasanaethu systemau trydanol â’r drefn ar gyfer gwasanaethu systemau nwy, gan dargedu pob eiddo mewn 5 mlynedd. Mae hyn wedi helpu ein nod o sicrhau bod 100% o’r holl eiddo yn cydymffurfio neu’n drydanol ddiogel. Rydym wedi agor dyddiaduron ar gyfer 4 trydanwr er mwyn cynyddu’r capasiti i allu cyflawni hyn.

Fe wnaeth ein Swyddogion Cyswllt Cwsmeriaid gwblhau eu cwrs ‘Asesydd Dibynadwy’ er mwyn iddynt allu cymeradwyo addasiadau bach i denantiaid, gan wneud bywyd bob dydd yn haws iddynt.

Fe wnaethom helpu 118 o denantiaid i gynnal eu tenantiaethau a rhoi cymorth cysylltiedig â thai, unwaith ac am byth, i 656 o denantiaid. Cyflwynom hefyd ein Gwasanaeth Cymorth Iechyd a Thai – gan weithio’n agos â Gwasanaethau Cymdeithasol CBSMT a darparwyr iechyd lleol i helpu pobl, sy’n methu â dod o’r ysbyty gan nad yw eu tai yn addas i’w hanghenion mwyach, i gael offer wedi’u gosod neu i ganfod cartref mwy addas.

Mae ein gwasanaeth cefnogi pobl mor bwysig – mae nid yn unig yn grymuso pobl, gan eu helpu i ymdopi â’u bywydau eu hunain a byw’n hyderus mewn cartrefi diogel a saff, mae hefyd yn helpu i leddfu’r pwysau ar wasanaethau statudol megis iechyd a gofal cymdeithasol.

Supporting people

Cwynion

Rydym yn cymryd cwynion o ddifrif ac yn defnyddio’r rhain i ganfod meysydd lle gallem wella ein gwasanaethau:

Yn ystod y flwyddyn cawsom 74 o gwynion -

Cafodd 39 eu cadarnhau neu eu cadarnhau’n rhannol.

Gwrthodwyd 35

Aeth 7 i apêl – ein panel cwynion annibynnol, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o blith ein tenantiaid a’n gweithwyr o’r Corff Democrataidd, sy’n gwrando ar y rhain. Cadarnhawyd dau o’r apeliadau hyn.

Cryfhawyd y broses gwynion drwy ein bod yn edrych ar achosion cwynion ffurfiol ac ar y gwersi a ddysgwyd. Bydd hyn yn ein helpu i wella ein gwasanaethau i’r dyfodol.

Scenarios 4-9-Updated-1308 Scenario-4 - Copy

Cyflawniadau gwych ein Fforymau Tenantiaid

Mae gennym lawer o wahanol fforymau i denantiaid ac eleni, maent wedi cyflawni pethau gwych:

Mae’r rhan fwyaf o’n Fforwm Diogelwch Tenantiaid wedi ennill eu cymwysterau Iechyd a Diogelwch Lefel 2. Maent hefyd wedi dechrau cynnal eu harchwiliadau annibynnol cyntaf o’n gwasanaethau.

Mae’r Fforwm Diogelwch Tân Preswylwyr wedi gweithredu fel corff ymgynghori ar gyfer y rhaglen adnewyddu drysau tân cyfansawdd.

Bu ein Fforwm Cyfranogaeth Preswylwyr yn gweld sut mae MVH yn cyrraedd targedau’r gwasanaeth, gan holi uwch staff os nad ydym yn cyrraedd y safonau gan ein helpu i wella gwasanaethau drwy weithredu fel cyfeillion beirniadol. Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethant archwilio sut rydym yn perfformio o safbwynt cyfathrebu ynglŷn â gwaith trwsio a sut rydym yn mynd i’r afael â gwaith trwsio allanol sydd wedi cronni.

Fe wnaeth ein Panel Grantiau a Nawdd, sy’n cynnwys tenantiaid a gweithwyr, roi dros £30,000 i grwpiau lleol gan gynnwys:

PHAB Merthyr – a gafodd arian i wella’r cyfleoedd y gallai eu cynnig i aelodau dall a rhannol ddall sy’n dod i’w sesiynau.

Men’s Project - a lwyddodd i brynu offer i’w helpu i wella’r amgylchedd yng Ngurnos. Mae hyn wedi eu galluogi i helpu grwpiau amgylcheddol eraill yn y Fwrdeistref hefyd.

STAR CHAMBER2