Fel cwmni cydfuddiannol – mewn undod y mae nerth

Mae ein cwmni cydfuddiannol a’n haelodaeth yn dal i dyfu a datblygu – nid yn unig mewn maint (gyda chynnydd o 13% yn yr aelodaeth eleni) ond hefyd yn y cyfleoedd a roddir i’r aelodau gael llais.

Eleni, rhoddwyd y cyfleoedd mwyaf i’r aelodau ers sefydlu’r cwmni cydfuddiannol – cawsant bleidlais wrth recriwtio ein Prif Weithredwr newydd.

Recriwtio ein Prif Weithredwr newydd

Ym mis Mai 2018, cyhoeddodd Mike Owen ei fod yn ymddeol a dechreusom chwilio am ein Prif Weithredwr newydd a fyddai’n ein tywys ymlaen i’r bennod nesaf yn ein siwrnai.

Yn unol â’n hethos cydfuddiannol, cafodd y broses recriwtio ei dylunio gan y Corff Democrataidd a’r Bwrdd ac fe wnaethant hwy, ynghyd â’n haelodau, recriwtio ein Prif Weithredwr newydd.

Cam 1

Cyfweliad cyffredinol â phanel o aelodau’r Bwrdd a chynrychiolwyr y Corff Democrataidd

Cam 2

Cyfweliad technegol â phanel o aelodau’r Bwrdd a chynrychiolwyr y Corff Democrataidd i sicrhau bod yr ymgeiswyr yn meddu ar y sgiliau, y wybodaeth a’r arbenigedd iawn. (40%)

Cyfweliad ar eu gwerthoedd gyda phanel o aelodau’r Bwrdd a chynrychiolwyr y Corff Democrataidd i sicrhau bod yr ymgeiswyr yn meddu ar y gwerthoedd a’r credoau iawn yn unol â’n cwmni cydfuddiannol. (40%)

Cyflwyniad byr wedi’i recordio gan y 4 ymgeisydd terfynol, wedi’u sgorio gan yr aelodau (20%)

Cymerodd dros 120 o aelodau’r amser i fod yn rhan o’r broses hon – gallem ddweud yn onest fod y broses o’n haelodau’n pleidleisio am y sawl yr oedden nhw eisiau i arwain ein cwmni cydfuddiannol yn un wir ddemocrataidd. Fe wnaeth y Corff Democrataidd gymeradwyo’r Prif Weithredwr newydd a benodwyd gan y Bwrdd, ac roedd yn bleser mawr gennym groesawu Michelle Reid fel ein Prif Weithredwr newydd ym mis Ebrill 2019.

House-1

Mae’r Bwrdd a’r Corff Democrataidd wedi dal i weithio mewn partneriaeth â’r Tîm Rheoli Gweithredol i sicrhau bod MVH yn parhau i gael ei lywodraethu’n effeithiol. Gyda’i gilydd maent wedi gweithio ar weithgareddau allweddol, gan gynnwys pennu ein rhenti ar gyfer 2018/19, pennu’r gyllideb, ac maent wedi edrych ar y ffordd rydyn ni’n caffael nwyddau a gwasanaethau i sicrhau ein bod yn dal i gael gwerth da am arian. Maent wedi cynnal sesiynau cynllunio strategol ar y cyd â’r Tîm Rheoli Gweithredol i edrych ar y risgiau a wynebwn a’r cyfleoedd sydd gennym i ddatblygu ein cwmni cydfuddiannol. Rydyn ni oll yn gweithio gyda’n gilydd i ddod o hyd i’r ffordd orau ymlaen ar gyfer ein cwmni cydfuddiannol.

Yn ogystal â phenodi Prif Weithredwr, mae’r Corff Democrataidd wedi penodi dau Gyfarwyddwr Anweithredol i’r Bwrdd yn ystod y flwyddyn gan sicrhau bod gan yr ymgeiswyr llwyddiannus y gwerthoedd a’r credoau iawn, yn ogystal â’r sgiliau a’r profiadau iawn.

Mae’r penderfyniadau a wneir a’r gwaith cydweithredol rhwng y Bwrdd a’r Corff Democrataidd yn tystio i’n hethos cydfuddiannol. Roedd yn bleser gennym fod wedi ennill y radd uchaf yn ein Dyfarniad Rheoleiddio blynyddol gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2018 – gan gyrraedd Statws Cyd-reoleiddio ‘Safonol’ am Lywodraethu a Gwasanaethau a Hyfywedd Ariannol.

Mae rhagor o fanylion am weithgareddau’r Bwrdd a’r Corff Democrataidd i’w cael yn ein Datganiad Gwerth am Arian ac yn yr Adroddiad i’r Aelodau.

Gallwch ddarganfod mwy am bwy sy’n eistedd ar ein Bwrdd a’n Corff Democrataidd yn y Datganiadau Ariannol

Supporting people

Fe wnaethom barhau i fuddsoddi yn ein gweithwyr

Penodwyd 5 aelod o’n timau crefftwyr i swyddi gweithwyr aml-sgil a byddant yn cwblhau NVQ Lefel 2 mewn Adeiladu a Chynnal a Chadw.

Fe wnaethom benodi ein hail fenyw ar brentisiaeth, mae’n hyfforddi i fod yn saer coed

Enillodd 14 o weithwyr gymhwyster proffesiynol yn eu priod feysydd. Fe wnaethom lansio “Happy Me” – ein cynllun lles i’r gweithwyr sy’n hyrwyddo ac yn cefnogi lles.

Mae ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn -3.4% - mae cyflog canolrifol y menywod yn uwch na’r dynion. Y rheswm am hyn yw oherwydd bod 95% o’n dynion yn gweithio yn ein timau crefftwyr, a saif yn ein chwartel canol isaf. Rydym yn hyderus bod dynion a menywod yn cael cyflogau cyfartal os ydynt yn gwneud yr un gwaith neu waith tebyg.

membership 2

Defnyddio technoleg i greu gwell gwasanaethau i denantiaid

Ym mis Ebrill 2018, rhoesom ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) fewnol ar waith. Rydyn ni wedi gallu gwneud llawer o newidiadau, gan weithio’n fwy effeithlon a gwella’r gwasanaethau a ddarparwn i denantiaid. Er enghraifft, 3 gwelliant oedd darparu gwell gwybodaeth i staff y Ganolfan Gyswllt er mwyn iddynt allu ymateb ynghynt pan maent ar alwadau â thenantiaid.

Fe wnaethom 18 o welliannau i’r modiwl atgyweiriadau i wneud y broses yn fwy effeithlon. Ychwanegom nodweddion ar gyfer proffilio ac archwilio tenantiaethau sy’n ein helpu i wella ein gwasanaeth i denantiaid. Ni fyddem wedi gallu cyflawni’r pethau hyn gyda’n hen system.

House-2