Cadw ein cymunedau yn dwt

Rydyn ni’n gofalu am lawer iawn o fannau gwyrdd ar draws ein hystâd ac, yn ogystal ag yn torri’r glaswellt, rydyn ni wedi cynnal 46 o brosiectau ar draws y Fwrdeistref yn tocio llwyni a gwrychoedd ac yn tacluso ardaloedd sydd wedi tyfu’n wyllt.

Er, yn anffodus, fod nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon wedi cynyddu, drwy dargedu’r troseddwyr a’u dwyn i gyfrif am eu gwastraff, mae faint o wastraff rydyn ni wedi’i gasglu ac wedi gorfod talu i’w waredu wedi gostwng! Rydyn ni’n defnyddio technoleg i’r eithaf (flymapper a photobook) i ddod o hyd i’r ardaloedd sy’n achosi’r problemau mwyaf ac yn gweithredu yn erbyn y rheini sy’n tipio’n anghyfreithlon – mae hyn yn amrywio o gynnig cymorth drwodd i godi tâl am waredu.

Buom yn gweithio â disgyblion o Ysgol Gynradd Pantysgallog a fu’n creu fideo ac ymgyrch #DontWasteOurFuture gwych yn addysgu eraill am dipio anghyfreithlon. Mae ein Tîm Amgylcheddol yn dal ati â’u gwaith atal ac maent wedi bod mewn 4 ysgol ar draws y Fwrdeistref hyd yma i gyflwyno’r ymgyrch.

Fe wnaethom gymryd rhan yn ‘Ymgyrch Glanhau Gwanwyn’ Cadwch Gymru’n Daclus gan gynnal 11 sesiwn casglu sbwriel ar draws y Fwrdeistref. Daeth dros 80 o bobl i helpu a llwyddom i gasglu 310 o fagiau sbwriel ynghyd â 136 o eitemau ailgylchadwy.

Skip-people

Gwaith gwella 2018/2019

Rydyn ni wedi dal i wella cartrefi ein tenantiaid:

New homes

__Fe wnaethom ail-ddatblygu ac adeiladu 3 chartref yn Nhreharris __

Safai byngalo a fflat 1 ystafell wely ar y safle, ond cafodd y rhain eu dymchwel ac ail-ddyluniwyd y safle cyfan i gynnwys dau fflat un ystafell wely a chartref 4 ystafell wely sydd wedi’i addasu’n gyfan gwbl.

__Fe wnaethom gwblhau ein safle cartrefi modiwlar yn Nhwyn __

Y cyntaf o’u bath ym Merthyr Tudful, prynasom ddau gartref cynhwysydd/modiwlar fel treial er mwyn inni asesu ymarferoldeb y math hwn o gartref fel darpariaeth amgen, isel ei chost. Gyda phethau fel diwygio’r gyfundrefn les yn effeithio ar lawer o bobl ym Merthyr Tudful, ni fu erioed cymaint o angen i Gartrefi Cymoedd Merthyr (MVH) ddarparu tai fforddiadwy.

video-place-holder

Cefnogi’r gymuned a’r bobl sy’n byw ynddi

Fe wnaethom weithio â 525 o bobl i gael iddynt gyfanswm o dros £675,721 o incwm ychwanegol (oddeutu £24.79 yr wythnos) – mae 735 o oedolion a 177 o blant wedi elwa o hyn.

Fe wnaethom helpu dros 450 o aelwydydd i hawlio Credyd Cynhwysol ac fe wnaethom lansio ein Gwasanaeth Cymorth CC, i ddal i helpu pobl ar ôl iddynt hawlio.

Gwyddom fod gwyliau ysgol yn gallu ychwanegu at bwysau ariannol unrhyw deulu – gall y prydau bwyd ychwanegol a’r gweithgareddau/gofal plant fod yn dipyn o faich. I helpu i ysgafnhau’r baich hwn, fe wnaethom gynnal ein cynllun hamper gwyliau, gan rannu 58 o hamperau yn cynnwys bwydydd sy’n cadw i bara’r 6 wythnos, a chynhaliom hefyd ein Clwb Hwyl Haf i Blant, lle bu 75 o blant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau rhad ac am ddim, gyda chludiant a phecyn bwyd ar gael. Yn ystod y Nadolig fe wnaeth 73 o deuluoedd elwa o’n cynllun Hamperau Nadolig.

Yn ystod ei dreial 3 mis, fe wnaeth ein prosiect Gwneud Lle helpu 17 o bobl sydd â thueddiad i gelcio i greu mannau mwy diogel yn eu cartrefi a’u gerddi, gan wella eu hiechyd a’u lles yn gyffredinol.

Buom yn gweithio’n galed i helpu tenantiaid sy’n dioddef Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cafodd dros 80% o achosion eu dirwyn i ben yn dilyn ymyrraeth gynnar.

Fe wnaethom gynnal 1,333 o ymweliadau tenantiaeth, ac o ganlyniad, gwnaed 49 o atgyfeiriadau newydd i’n tîm lles cymunedol am gymorth ychwanegol.

Summer Fun Kids Club

Prosiect Gwaddol Cymunedol’

Fe wnaethom gymryd rhan yn y ‘Prosiect Gwaddol Cymunedol’ lle gallai pobl ddysgu sgiliau a chael gwybodaeth amrywiol wrth wneud gwaith ar gartref i’w baratoi i’w werthu. Fe wnaeth 18 aelod o’r gymuned gymryd rhan (tenantiaid oedd llawer ohonynt) a gadawodd 10 ohonynt â chardiau CSCS.

Ar ôl cysylltu â Gyrfa Cymru, buom yn gweithio ag un disgybl ysgol a oedd wedi ymddieithrio, a fu’n gwirfoddoli â ni 2 ddiwrnod yr wythnos ar y ddealltwriaeth ei fod yn mynd i’r ysgol am y 3 diwrnod arall, ac fe wnaeth hynny. Mae bellach wedi cofrestru ar gwrs Lefel 1 Adeiladwaith yng Ngholeg Merthyr.

Darparom 10 lleoliad gwaith a 3 lleoliad gwaith wedi’u hariannu i bobl anabl – symudodd 1 ymlaen i waith parhaol gyda chwmni arall.

Trefnom amrywiol weithgareddau yn ein Cynlluniau Byw yn y Gymuned i helpu trigolion sydd â phryderon fel unigrwydd, bwyta’n iach a lles corfforol a meddyliol. Daeth rhwng 15 a 80 o denantiaid i’r digwyddiadau bob wythnos.

Mae Canolfan Gymunedol Trelewis wedi bod yn fwrlwm o weithgaredd eleni, gyda’r tenantiaid a’r trigolion lleol yn cymryd rhan mewn 26 o weithgareddau – gyda rhai o’r rhain yn cael eu cynnal yn wythnosol, gan gynnwys Tae Kwon Do, clybiau gwaith a sesiynau ieuenctid.

STAR Chamber