Gwerth am Arian

Mae hyn yn bwysig iawn i ni. Rydym wedi dal i sicrhau bod gwerth am arian yn cael ei ystyried yn yr hyn a wnawn yma yn MVH, gan sicrhau ein bod yn cael y mwyaf allan o’n hadnoddau.

Mae’n fwy nag ond gwario’n ddoeth, mae’n ymwneud â gwneud pethau’n iawn a’u gwneud nhw’n dda.

Fe wnaeth y Corff Democrataidd, ynghyd â’r Bwrdd a’n haelodau, gytuno ar 7 Rheol Euraidd i’w defnyddio i gymharu ein perfformiad yn eu herbyn. Eleni, mae’r Corff Democrataidd (sy’n monitro ein perfformiad gwerth am arian) wedi cadarnhau ein bod yn sicrhau Gwerth am Arian.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein hadroddiad Gwerth am Arian, sydd i’w weld yma.

Supporting people

Gwerth Cymdeithasol

Bu’r Gweithgor Gwerth Cymdeithasol yn gweithio â menter gymdeithasol i ganfod beth sy’n bwysig i’r aelodau yn eu cartrefi a’u cymunedau.

Yn ystod 19/20 fe wnânt ddefnyddio’r canlyniadau i ddatgan sut byddwn yn cofnodi gwerth cymdeithasol cyn adrodd yn ôl ar ein canfyddiadau i’r tenantiaid, gan gasglu rhagor o wybodaeth fel bod ein meysydd ffocws allweddol yn cyd-fynd â’r hyn sydd bwysicaf i’n cymunedau.

Focus Groups

Penderfynu sut caiff ein harian ei wario

Bu cynrychiolwyr o’r Corff Democrataidd ac aelodau’r Bwrdd yn eistedd i drafod y cyllidebau ar gyfer eleni â’n Tîm Rheoli Gweithredol a’n deiliaid cyllideb er mwyn penderfynu sut ac ymhle caiff yr arian ei wario. Gofynnwyd iddynt ddod o hyd i £500,000 o arbedion ond llwyddasant i ddod o hyd i £542,440 mewn gwirionedd gan ddal i gynnal y gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd.

STAR CHAMBER2

Dyfarniad Hyfywedd Ariannol MVH

Cawsom eto radd ‘safonol’ gan Lywodraeth Cymru (y canlyniad gorau y gallwn ei gael) drwy’r Dyfarniad Hyfywedd Ariannol blynyddol sy’n cadarnhau bod gennym adnoddau digonol i fodloni ymrwymiadau’r busnes yn awr ac i’r dyfodol.

Little-house

Pwyllgor Archwilio

Dros y flwyddyn diwethaf, fe wnaeth y Pwyllgor Archwilio (sy’n is-bwyllgor o’r Bwrdd gyda chynrychiolaeth o’r Corff Democrataidd) graffu ar y sefyllfa ariannol yn erbyn y gyllideb a osodwyd gan fonitro cyfamodau ein benthyciadau i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â gofynion ein cyllidwyr. Maent hefyd wedi adolygu ein Cofrestr Risgiau Strategol ar ran y Bwrdd ac wedi cael yr holl adroddiadau archwilio mewnol ac allanol.

Developing membership